ח.פ:  558023719

כתובת: המסגר 1 באר שבע

מייל: Etzleno@gmail.com

טלפון :08-9100691

כללי

1.1 האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי אצלנו בחצר – המרכז לעיצוב הגן.

1.2 השימוש באתר "אצלנו בחצר" מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר "אצלנו בחצר" מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .

1.3 אתר "אצלנו בחצר" עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי "אצלנו בחצר", אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם,"אצלנו בחצר", אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר "אצלנו בחצר"  משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4אתר "אצלנו בחצר" מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי "אצלנו בחצר" ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר "אצלנו בחצר", מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר "אצלנו בחצר" אין כפל מבצעים.

1.6 כל המבצע פעולת רכישה באתר "אצלנו בחצר", מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר "אצלנו בחצר",כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

1.7 החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.

לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

1.8 לבירורים ניתן לפנות "אצלנו בחצר" בטלפון :08-9100691

1.9 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם.

  1. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר "אצלנו בחצר" ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר "אצלנו בחצר" , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש") 2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר "אצלנו בחצר", נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.

2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי "אצלנו בחצר" הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.5"אצלנו בחצר" תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.6 אצלנו בחצר רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "אצלנו בחצר" מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות "אצלנו בחצר" והחברות המציעות.

2.8.3 אם עשית שימוש בשרותי "אצלנו בחצר" לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם "אצלנו בחצר" או מי מטעמה

2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות "אצלנו בחצר"

2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר "אצלנו בחצר".

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 "אצלנו בחצר"  מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 "אצלנו בחצר" מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל"אצלנו בחצר" שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי "אצלנו בחצר" ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל "אצלנו בחצר" לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב "אצלנו בחצר" לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד "אצלנו בחצר" בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר "אצלנו בחצר"

3.5.1  מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת 3.5.2מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי .ממחסני החברה המצויים בבאר שבע. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העיסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.

3.5.3 ל"אצלנו בחצר" שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.

3.5.4 ל"אצלנו בחצר" שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה "אצלנו בחצר" רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.5דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.6התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר "אצלנו בחצר" ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.6מפרט כללי של המוצר.  המידות הינן מידות ברוטו למוצר, תיתכן סטייה של 5% במידות המוצרים המוצגות באתר.

3.5.7זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש באתר "אצלנו בחצר" קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים,לא תשא "אצלנו בחצר" באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  "אצלנו בחצר" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות "אצלנו בחצר"

3.7רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה תהיה הנהלת "אצלנו בחצר" רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת

  1. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר "אצלנו בחצר" ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי

4.2בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. "אצלנו בחצר" ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של "אצלנו בחצר" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "אצלנו בחצר" זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של "אצלנו בחצר" בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי "אצלנו בחצר" תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.5מערכת המחשב של "אצלנו בחצר" מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

4.6על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי "אצלנו בחצר" באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. "אצלנו בחצר" לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי"אצלנו בחצר"

4.7איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

  1. ביטול עסקת הרכישה כאשר הודגם מכשיר בבית הלקוח לא יחשב כעסקת טלפונית ואין אפשרות לביטול

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי "אצלנו בחצר" בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 לא ניתן לבטל עסקה על מוצר שהורכב בבית הלקוח או הורכב בבית העסק במיוחד ללקוח, אין החזרה על מוצר שלא באריזתו המקורית.

5.6 לא ניתן לבטל עסקה על מוצר שחובר לחשמל, מים או גז הדבר מהווה שימוש במוצר ולא ניתן להחזירו.

5.7 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר "אצלנו בחצר" או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית "אצלנו בחצר" לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית "אצלנו בחצר" לגבות פחת   מהלקוח

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להימכר שוב ללא פגם במוצר או באריזה .

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים "אצלנו בחצר" ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם

5.9בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מס"כ העסקה +הובלות הלוך חזור

6.תשלום

6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3 אין כפל הנחות ומבצעים

  1. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר "אצלנו בחצר" הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות או בהערות בקובץ החשבונית שנשלחה לרוכש.

7.2.1 תנאי האחריות התקפים למוצרי האתר באם לא צוין אחרת

7.2.2 אין אחריות על שמשיות וגזיבו ומוצרי הצללה

7.2.3 אין אחריות על כל פגם שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר ו/או הרכבת מוצר שלא לפי הוראות יצר

7.2.4 אין אחריות על ריפודים ובדים.

7.2.5 לא תינתן אחריות על ריהוט העשוי ראטן/ראטן סינטטי לא מכוסה האחריות תינתן על השילדה בלבד

7.2.6 לא תינתן אחריות על שבר אלא אם צויין אחרת בחשבונית במעמד הרכישה.

7.3 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

  1. תנאים נוספים

8.1"אצלנו בחצר" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר "אצלנו בחצר".

8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר "אצלנו בחצר" משום מצג מצד "אצלנו בחצר" ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי "אצלנו בחצר". בשום מקרה לא תחול על "אצלנו בחצר" אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר "אצלנו בחצר".

8.3 ידוע לגולש כי "אצלנו בחצר" תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר "אצלנו בחצר" כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר "אצלנו בחצר".

8.4 ידוע לגולש כי "אצלנו בחצר" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר "אצלנו בחצר" יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר"אצלנו בחצר"

8.5 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר "אצלנו בחצר" הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי "אצלנו בחצר" שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר "אצלנו בחצר" וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "אצלנו בחצר" יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר "אצלנו בחצר", ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית "אצלנו בחצר" להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.

אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה "אצלנו בחצר" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.9במידה ויתברר ל"אצלנו בחצר" כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של "אצלנו בחצר" ( דימונה- נתניה) או תהיה "אצלנו בחצר" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. . איזור החלוקה הסטנדרטי הכלול במחיר העסקה הינו דימונה- נתניה . ל"אצלנו בחצר" שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש

8.10בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב "אצלנו בחצר" לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

.8.12ידוע לגולש באתר "אצלנו בחצר" כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר "אצלנו בחצר" הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של "אצלנו בחצר". הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר "אצלנו בחצר"  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של "אצלנו בחצר" מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר "אצלנו בחצר" אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי "אצלנו בחצר" ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי "אצלנו בחצר" שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר "אצלנו בחצר", לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14ידוע לגולש כי "אצלנו בחצר" לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר "אצלנו בחצר" או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של "אצלנו בחצר".

8.15  בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בכפר סבאו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.17 אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.

אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה.

  1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 "אצלנו בחצר"  תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של "אצלנו בחצר"  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת "אצלנו בחצר"  יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב"אצלנו בחצר"- לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "אצלנו בחצר"

9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של "אצלנו בחצר". "אצלנו בחצר" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב"אצלנו בחצר" מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

9.3 "אצלנו בחצר" לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו, ללא פרטי כרטיסי אשראי.

9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב"אצלנו בחצר" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות "אצלנו בחצר" והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי "אצלנו בחצר" לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם "אצלנו בחצר" או מי מטעמה.

9.3.5 אם התקבל בידי "אצלנו בחצר" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "אצלנו בחצר".

9.3.7 אם "אצלנו בחצר" תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 "אצלנו בחצר" רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב"אצלנו בחצר" לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. "אצלנו בחצר" תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

  1. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני ב"אצלנו בחצר", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של "אצלנו בחצר" בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר "אצלנו בחצר", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת "אצלנו בחצר" מראש ובכתב).

החזרת מכשיר וזיכוי למזמינים באתר בלבד עד 14 יום מיום הקניה

***אין אחריות על שמשיות וגזיבו לאחר הרכישה ***

אחריות טרמפולינות :

יש לפרק את רשת ההגנה במזג אויר סוער .

בימי חורף הלקוח מחוייב לעגון את הטרמפולינה לקרקע ( מומלץ באמצעות שקי חול )

5 שנים אחריות על השלדה  וקפיצים

שנה אחריות על משטח הקפיצה

שנה אחריות על מגן קפיצי

שנה אחריות על הרשת

אין אחריות במידה והטרמפולינה מותקנת על משטח קשיח כגון ריצפת בטון או ריצוף אשר מונע העברת הזעזועים לאדמה ( כולל התקנה על ידי מתקין)

האחריות על הרשת הינה על פרימה או חורים בלבד. אין אחריות על תלישת לולאות

אחריות לשילדה תינתן אך ורק במקרה שהטרמפולינה ממוקמת על אדמה ,דשא ולא על בטון או ריצוף

אין להרכיב את הטרמפולינה על משטח חלק  כגון : ריצוף מכל סוג שהוא בכדי למנוע החלקה ושבירה

אין להזיז את הטרמפולינה. הזזת הטרמפולינה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לשלדה.

אחריות לחלקי חילוף הנרכשים ב"אצלנו בחצר" הינה לתקופה של שלושה חודשים בלבד.

אזהרה חמורה : החברה לא תישא בכל אחריות לנזק גופני שייגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות במוצר.

יש לבדוק לפי כל שימוש את תקינות משטח הקפיצה ורשת הביטחון

כל לולאות הברזל מחוברות למשטח הקפיצה.

משטח הקפיצה איננו יבש ואין בו קרעים או חורים .

יש לוודא כי רשת הביטחון מחוברת, מתוחה וללא קרעים וחורים

אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי  ומסירתו ללקוח באמצעות שליחה בדואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד. האחריות אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה .

הגבלת האחריות

אחריות החברה על פי כתב האחריות לא תחול בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:

1.1 במקרה בו הסתבר כי משקל המשתמשים אשר קפצו על הטרמפולינה בו זמנית עולה על המשקל המרבי המותר לשימוש.

1.2 במקרה בו הסתבר כי הקופץ נעל נעליים.

1.3 במקרה בו הסתבר כי בעל חיים קפץ על הטרמפולינה.

1.4 במקרה בו מכשיר חד פגע בטרמפולינה.

1.5 במקרה של הצבת הטרמפולינה במקום לא מקורה כאשר ישנן רוחות חזקות.

1.6 במקרה של רוחות חזקות והמשתמש לא קשר את הצינור ההקפי (שעליו מחוברת רשת הקפיצה)של רשת לרצפה בעזרת חבלים או יתדות לפחות 3 קשירות.

1.7 במקרה של הזזת הטרמפולינה בצורה לא מאוזנת לרצפה במצב של "פלס".

1.8 במקרה וצד ג` נתלה על רשת הטרמפולינה

סוגי משלוח

*משלוחים עד כ-2 ק"ג נשלחים ע"י דואר רשום בדואר ישראל.

*משלוחים מעל 2 ק"ג ועד 25 ק"ג נשלחים דרך חברת הובלות חיצונית

*משלוחים חריגים (מעל 25 ק"ג) מובלים ע"י צוות המובילים של "אצלנו בחצר".

* משלוח בקומות ללא מעלית או כאשר לא ניתן להוביל במעלית יחוייב בתוספת שלום של 50 שח על כל קומה מעל קומה 3

זמני אספקה

*זמן אספקה – עד 7 ימי עסקים למעט אזורים חריגים **

אזורים חריגים  – לחץ כאן לצפייה

*** (תמונות להמחשה בלבד ייתכנו שינויים קלים בצבעים ובפרזול ) ***

x
עודפים ותצוגות

הכי זולים בארץ!